ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική της COWA HELLAS A.E. που ειδικεύεται στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Facility Management) αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς:

 • Να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις Ποιότητας της Αγοράς προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό για την Υγεία και Ασφάλειά του, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.
 • Να προστατεύουμε το περιβάλλον από τις επιπτώσεις του επαγγελματικού καθαρισμού αφού θεωρούμε την προστασία του σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.

 

Ποιότητα, Ασφάλεια & Σεβασμός του Περιβάλλοντος, σημαίνει ότι οι δραστηριότητές μας είναι σύμφωνες:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές υποχρεώσεις
 • με τις απαιτήσεις για Περιβαλλοντική Διαχείριση όσον αφορά τον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
 • με τις απαιτήσεις της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • με τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της εργασίας που θέτουμε

 

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω, η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες μας, που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση, ασφάλεια και μεγιστοποίηση των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

 • Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.

 

Η Cowa Hellas A.E. με στόχο την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση όλου του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης:

 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό
 • Δημοσιοποιεί τη συγκεκριμένη πολιτική στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Κοινοποιεί, εξηγεί και εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πολιτική σε όλο τον οργανισμό
 • Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους βελτίωσης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.

 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί μας είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας για θέματα ποιότητας
 • Η μεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού για όλο το διαχειριστικό σύστημα
 • Η συνεχής βελτίωση της Περιβαλλοντικής μας επίδοσης
 • Η μείωση της ρύπανσης και γενικά της επιβάρυνσης των υδάτινων αποδεκτών και του εδάφους
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
 • Συνεχής βελτίωση της απόδοσης, της ευαισθητοποίησης και της επικοινωνίας με το προσωπικό σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Ο εκμηδενισμός των εργατικών ατυχημάτων και συμβάντων
 • Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος
 • Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα
 • Καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί
 • Υποστηρίζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική επικοινωνία (με πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 

Δεσμεύεται ότι:

 • Συνεχώς θα αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της
 • Ο πρωταρχικός σκοπός στη μείωση των επιπτώσεων και την πρόληψη της ρύπανσης επικεντρώνεται σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της

 

Θα βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις που αφορούν:

 • Την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης
 • Την περιβαλλοντική διαχείριση, όσον αφορά τον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
 • Τη διαχείριση της υγείας & ασφάλειας στην εργασία, αναλύοντας και αναπτύσσοντας τις εργασιακές πρακτικές, τις συνθήκες εργασίας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.
 • Θα συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις, τις νομοθεσίες του εργατικού δικαίου και γενικότερα όλες τις συμβατικές, νομικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν στη δραστηριότητά της

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητη και ζητάμε την αμέριστη συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της COWA HELLAS AE.