FACILITY MANAGEMENT

Το Facility Management είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων ενός οργανισμού το οποίο υποστηρίζει και βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των κύριων του δραστηριοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης των ανθρώπων, του χώρου, των διαδικασιών και της τεχνολογίας.

Η ιστορική αναδρομή του Facility Management ξεκινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1950. Είναι προϊόν των λειτουργικών αναγκών των γραφείων των αμερικανικών επιχειρήσεων , με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση και τη συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Με την ίδρυση του Facility Management Institute τη δεκαετία του 1970, η επιστήμη άρχισε να επικεντρώνεται στη διαχείριση εγκαταστάσεων. Ακολούθησε το 1980 η ίδρυση του National Facility Management Association (NFMA), το οποίο το 1982 μετονομάστηκε σε International Facility Management Association (IFMA). Λίγο αργότερα στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, ο όρος Facility Management εμφανίζεται στην Ευρώπη και υπόσχεται βελτίωση ποιότητας και εξοικονόμηση σε ό,τι δε σχετίζεται με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη. Η σταδιακή εισαγωγή του FM στις εταιρείες πραγματοποιείται με την επιστήμη και τις επιχειρήσεις να ανοίγουν ένα πεδίο δραστηριότητας που αρχικά προσανατολίζεται προς τους κλασσικούς κλάδους της τεχνολογίας, της υποδομής και της εμπορικής διαχείρισης κτιρίων.

Με γνώμονα τη δημιουργία ενιαίας κατανόησης των όρων, τα τελευταία χρόνια η ευθύνη διαδικασιών, η προώθηση των υπηρεσιών και η διαχείριση της ποιότητας έχουν καθορίσει τη σκέψη και τις ενέργειες στο χώρο του FM. Oι εγκαταστάσεις και η διαχείριση αυτών έχουν γίνει πιο απαιτητικές σε τομείς όπως την υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας των θέσεων εργασίας της εταιρείας, τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, τη διατήρηση των δομικών και τεχνικών υλικών, την τήρηση νόμιμων διαδικασιών, την αύξηση χρηστικής αξιοποίησης και τη μείωση του κόστους χρήσης.

Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη διατήρηση και αύξηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών με τη μορφή κτιρίων και διαφόρων τύπου εγκαταστάσεων. Μέσω της οικονομικής και στοχοθετημένης χρήσης των πόρων, μειώνονται τα κόστη συντήρησης κτιρίων και υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής. Το FM δημιουργεί διαφάνεια στα περιφερειακά τμήματα μιας εταιρείας και απαλλάσσει τη διοίκηση και τους υπαλλήλους από δευτερεύουσες διαδικασίες μη σχετικές με την άμεση επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Με τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του χώρου εργασίας, το FM εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευεξία στους υπαλλήλους, αυξάνοντας έμμεσα την παραγωγικότητα. Έτσι, το FM συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας. Με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μια διαδικασία FM, ο διαχειριστής είναι σε θέση να κατευθύνει και να ελέγχει αυτή την πολύπλοκη υπηρεσία. Ο διαχειριστής σχηματίζει μια σαφή οριοθέτηση λειτουργίας με την κύρια δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να κρίνει την επιτυχία του FM με βάση τα αποτελέσματα. Μια προσέγγιση αμοιβαίας συνεργασίας διευκολύνει την ομαλή λειτουργία των συχνά στενά συνδεδεμένων διαδικασιών υποστήριξης του FM με τις βασικές διαδικασίες του πελάτη.

Αναγνωρίζοντας όλα αυτά, μία από κοινού επιδίωξη κουλτούρας βασιζόμενη σε καθορισμένες αξίες συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του Facility Management.