Περιβαλλοντική Ευθύνη

Περιβαντολογική EυθύνηH εταιρεία μας θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στο οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων μέσα από τον έλεγχο:
   • Της διάθεσης των στερεών απορριμμάτων.
   • Των υγρών αποβλήτων.
   • Της χρήσης των χημικών καθαριστικών.

 

 • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων μέσω:
   • Των ετήσιων ανασκοπήσεων.
   • Της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.

 

 • Δέσμευση για συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων Καταστάσεων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

 

 

 

 

 

Πιστοποιητικά ISO

OHSAS 18001:2007    ISO 9001:2008   ISO 14001:2004

Επικοινωνία

Λ. Συγγρού 169 & Θυατείρων 3

 

Ν. Σμύρνη / Αθήνα T.K. 171 21

 

Τηλ.: 210 93 24 806 - 7 

 

Fax: 210 93 42 115

 

e-mail: info[at]cowa.gr

Χάρτης